Ebooków w kategorii Prawo 1322


Ubezpieczenia od utraty pracy

Ubezpieczenia od utraty pracy

Z poradnika „Ubezpieczenia od utraty pracy” dowiesz się m.in.: Na jakie zapisy w umowie powinieneś uważać, Jak długo ubezpieczyciel pomaga płacić raty, Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świad...

Pieniężne i pozapłacowe formy dodatkowego wynagrodzenia pracowników

Pieniężne i pozapłacowe formy dodatkowego wynagrodzenia pracowników

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, dodatków do wynagrodzeń, bardzo powszechne stają się pozapłacowe formy gratyfikowania pracowników. Dla pracowników stają się często nagrodą za dobrze wykonywaną prac...

Uproszczone sprawozdania finansowe - będą nowe przepisy

Uproszczone sprawozdania finansowe - będą nowe przepisy

"Uproszczone sprawozdania finansowe - będą nowe przepisy"  to informacje o nowelizacji ustawy o rachunkowości, która dotyczy: sporządzania skróconego sprawozdania finansowego, zwolnienia ze sporz...

Obowiązki kierownika jednostki sektora publicznego w zakresie gospodarki finansowej

Obowiązki kierownika jednostki sektora publicznego w zakresie gospodarki finansowej

Kierownik jednostki odpowiada za całość gospodarki finansowej jednostek należących do sektora finansów publicznych. Nawet powierzenie obowiązków pracownikom jednostki w sposób sformalizowany, poprzez ...

Charakter Prawny Unii Europejskiej w Świetle Prawa Międzynarodowego

Charakter Prawny Unii Europejskiej w Świetle Prawa Międzynarodowego

Prezentowana monografia jako pierwsza na rynku w sposób jednoznaczny określa charakter prawny Unii Europejskiej. Pomimo ciągłej ewolucji samej struktury a także wobec braku spójnej i jednoznacznej kon...

Rada pracowników w firmie

Rada pracowników w firmie

Jeżeli firma zatrudnia więcej niż 100 pracowników i nie działają w niej związki zawodowe, pracodawca powinien zorganizować wybory rady pracowników - nowego organu, z którym będzie konsultował najważni...

Ewolucyjna filozofia prawa

Ewolucyjna filozofia prawa

Książka "Ewolucyjna filozofia prawa" wpisuje się w naturalistyczny nurt badań nad zjawiskami normatywnymi. Jej celem jest naszkicowanie, w oparciu o osiągnięcia teorii ewolucji, odpowiedzi na klasyczn...

Miasto na prawach powiatu

Miasto na prawach powiatu

Prezentowana monografia jest pierwszą pozycją w polskiej literaturze prawniczej poświęconą w całości miastom na prawach powiatu. Autorka dokonała analizy tych jednostek samorządu terytorialnego, wykaz...

Inwentaryzacja za 2016 r. według stanowiska KSR

Inwentaryzacja za 2016 r. według stanowiska KSR

Inwentaryzację musi przeprowadzić każda jednostka na dzień bilansowy. Inwentaryzacja jest podstawą wiarygodnej wyceny składników bilansu. Dlatego czynności inwentaryzacyjne należy przeprowadzić rzetel...

Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz

Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz

Prezentowany komentarz zawiera szczegółową analizę przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz przepisów ustaw odrębnych, odnoszących się do problematyki gospodarki komunal...